Rydyn ni’n credu bod gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel a pheidio â byw mewn ofn oherwydd agweddau neu weithredoedd pobl eraill. Pwy bynnag ydych chi, rydyn ni am eich helpu. Cysylltwch â ni i ddysgu mwy.


Bernie Bowen-Thomson – Brif Weithredydd

Mae gan Bernie radd Meistr mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol (MSc) a dros 13 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol. Ei nod yw darparu gwasanaethau sy’n rhywedd-wybodus er mwyn gwella bywydau menywod sy’n cael eu stigmateiddio gan weddill cymdeithas neu sy’n anweladwy i weddill cymdeithas.

Mae’r grŵp hwn yn cynnwys gweithwyr rhyw, puteiniaid, defnyddwyr sylweddau, pobl sy’n ddigartref ar y stryd, dioddefwyr cam-drin domestig neu drais rhywiol, dioddefwyr cam-fanteisio rhywiol neu fasnachu pobl a’r rhai hynny sy’n disgyn i fwy nag un o’r categorïau hyn, h.y. pobl sydd angen difrifol a lluosog, a phobl sydd o bosibl ag anghenion iechyd meddwl. Mae hi’n credu y gall y menywod hyn gyrchu gwell cymorth mewn lleoliadau cymunedol, ac nid yn y carchar.

bernie.png

Simon Borja –Rheolwr Datblygu Prosiectau

Mae Simon yn gweithio ar draws prosiectau Cymru Ddiogelach i gynorthwyo a datblygu amrywiol agweddau ar waith allgyrraedd y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys adnabod cyfleoedd i godi arian a dod o hyd i ffyrdd newydd o ateb anghenion defnyddwyr gwasanaethau. Mae’n gweithio gyda Cymru Ddiogelach ers 17 mlynedd ac wedi chwarae rhan annatod wrth ddatblygu rhai o feysydd prosiect allweddol yr elusen.

Mae Simon hefyd yn cydlynu Prosiect Dyn, sy’n cefnogi dynion sy’n ddioddefwyr cam-drin domestig.

simon.png