Yr hyn a wnawn 

Rydyn ni’n gweithio i ddiogelu, cynorthwyo a grymuso grwpiau o bobl sydd yn aml yn anweladwy mewn cymdeithas. Caiff ein prosiectau eu harwain gan staff rheng flaen arbenigol y mae gwella bywydau pobl agored i niwed yn genhadaeth iddyn nhw.


Cliciwch ar y dolenni isod i neidio i’r adrannau canlynol:

Gall cam-drin domestig ddigwydd i unrhyw un. Rydyn ni’n gweithio gyda dynion a menywod ar draws Cymru sy’n cael profiad o unrhyw fath o drais yn y cartref, ac rydyn ni’n rhoi mynediad iddyn nhw i wasanaethau cymorth a diogelwch. 

Cliciwch yma i neidio i’r adrannau canlynol:

Help i Fenywod

Mae Cymru Ddiogelach yn darparu gwasanaeth premiwm i fenywod sy’n destun cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ardal Caerdydd. Rydyn ni’n cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth er mwyn cynyddu diogelwch a iechyd mewn perthynas â thrais yn y cartref a thrais rhywiol.

Mae tîm Cymru Ddiogelach yn Ymgynghorwyr ISDVA (Ymgynghorwyr Annibynnol Cam-drin domestig a Thrais Rhywiol) profiadol sydd wedi’u cymhwyso’n llawn. Rydyn ni’n gweithio’n agos ag asiantaethau statudol a gwirfoddol, gan gynnwys asiantaethau cyffuriau ac alcohol, adran dai Cyngor Dinas Caerdydd, cymdeithasau tai, y Ganolfan Atgyfeirio Camdriniaeth Rywiol (SARC), gwasanaethau addysg a phlant a gwasanaethau iechyd.

Am fwy o wybodaeth lawrlwythwch ein taflen am yr Uned Diogelwch Menywod.

A ydych chi mewn perygl o gam-drin domestig? 

A yw eich partner erioed wedi:

 • Ymddwyn mewn ffordd eiddigeddus / sy’n dangos rheolaeth drosoch?
 • Dweud neu wneud unrhyw beth o natur rywiol sy’n gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus neu sydd wedi’ch brifo?
 • Eich brifo’n gorfforol?
 • Eich bygwth, eich tanseilio neu’ch gwneud i deimlo’n fach?

A ydych chi’n meddwl:

Bod y cam-drin yn mynd yn waeth neu’n amlach?

 • Bod y cam-drin yn effeithio ar eich plant neu’n eu niweidio?
 • Y gallai eich partner eich lladd?
 • Eich bod am ymadael â’ch partner ond mae ofn arnoch wneud hyn?
 • Bod rhywun yn eich stelcian?

Ffoniwch ni ar 029 2022 0033.
Nodwch fod staff yn ein swyddfeydd rhwng dydd Llun a dydd Gwener 9am–5pm

Am gymorth 24-awr, ffoniwch y Llinell Gymorth Byw Heb Oft ar 0808 80 10 800 

MEWN ARGYFWNG PEIDIWCH AG OEDI – FFONIWCH 999

Help i Ddynion

Mae gan bob dyn yr hawl i deimlo’n ddiogel.

Mae cam-drin domestig yn ymwneud â grym a rheolaeth un person dros rywun arall, a gall ddigwydd i unrhyw un. Mae ein Prosiect Dyn yn darparu cymorth i ddynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a dynion traws sy’n destun cam-drin gan bartner.

Rydyn ni’n darparu cymorth cyfrinachol a help i ddynion sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig i ddod o hyd i’r gwasanaethau gorau sydd ar gael yn eu hardal leol. Mae hyn yn cynnwys cynllunio diogelwch, cyfeirio at wasanaethau ar draws Cymru, cyngor a chymorth emosiynol. 

A ydych chi mewn perygl? 

A yw eich partner erioed wedi:

 • Ceisio eich rheoli chi?
 • Eich brawychu?
 • Gweiddi arnoch chi?
 • Bygwth eich anafu neu’ch lladd chi?
 • Cadw arian wrthoch chi?
 • Bygwth mynd â’ch plant wrthoch chi?
 • Galw enwau sarhaus neu ymosodol arnoch chi?
 • Ceisio rheoli eich symudiadau?
 • Eich atal rhag cysylltu â theulu a ffrindiau?

Os ydych chi erioed wedi wynebu unrhyw driniaeth fel hyn gan eich partner, mae’n bosibl eich bod yn destun rhyw fath o gam-drin domestig. 

Gallwch gael help nawr

Ffoniwch Linell Gymorth Dyn am gymorth a chyngor ar 0808 80 10 321 (ar agor dydd Llun a dydd Mawrth 10am–4pm a dydd Mercher 10am – 1pm)

Am gymorth 24-awr, ffoniwch Linell Gymorth am ddim Byw Heb Ofn a 0808 80 10 800 

MEWN ARGYFWNG PEIDIWCH AG OEDI – FFONIWCH 999

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifanc agored i niwed er mwyn gwella’u mynediad i wasanaethau a rhoi dyfodol diogelach iddyn nhw.

Prosiect yw Gwasanaeth Cynhwysol Cymru Ddiogelach (SWIS) i ferched ifanc rhwng 12 a 16 oed sydd mewn perygl o gam-fanteisio rhywiol. Mae SWIS yn darparu gwaith un i un a gwaith grŵp sy’n canolbwyntio ar annog dewisiadau ffordd o fyw cadarnhaol.

Caiff y gweithgareddau eu strwythuro o fewn amserlen y tymor ac maen nhw’n cynnwys; bwyta’n iach, lleiafu straen, perthnasau iach, cam-fanteisio’n rhywiol ar blant ac iechyd rhywiol. Caiff y sesiynau hyn eu hwyluso gan staff Cymru Ddiogelach a mentoriaid gwirfoddol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Donna Tucker atdmt@saferwales.com

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am wirfoddoli gyda phobl ifanc

 

Rydyn ni’n cynnal gwasanaethau’n benodol i fenywod sy’n gysylltiedig neu â’r potensial i fod yn gysylltiedig â’r system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys y rhai hynny yng Ngharchar EM Parc Eastwood (sy’n dychwelyd i Gymru a De Orllewin Lloegr), a Charchar EM Styal (sy’n dychwelyd i Gymru), drwy ddarparu’r gwasanaeth adsefydlu ar gyfer Working Links a Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, Cwmni Adsefydlu Cymunedol Dorset, Dyfnaint a Chernyw, a Chwmni Adsefydlu Cymunedol Bryste, Caerloyw, Gwlad yr Haf a Wiltshire, ers Mai 1 2015.

Rydyn ni hefyd yn rhedeg Llwybr Gwrthdyniadol Merched Cymru Prosiect Integredig Rheoli Troseddwyr (IOM) Cymru yng Ngorsaf Heddlu Merthyr Tudful gan adael i’r rhai hynny sy’n gymwys gael eu dargyfeirio o’r system cyfiawnder troseddol a chael cymorth priodol.

Caiff y prosiect hwn ei ariannu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.

Ffoniwch ni ar 029 2022 0033.

Nodwch fod staff yn ein swyddfeydd rhwng dydd Llun a dydd
Gwener 9am-5pm.

Gall unrhyw un fod yn ddioddefwr cam-fanteisio rhywiol, ond mae rhai pobl yn fwy agored i niwed ac mewn mwy o berygl nag eraill. Rydyn ni’n gweithio i ddiogelu dioddefwyr cam-fanteisio rhywiol rhag perygl a’u helpu i fyw bywydau mwy diogel.

Mae Gwasanaeth Cynhwysol Cymru Ddiogelach (SWIS) yn brosiect i ferched ifanc rhwng 12 a 16 oed.

Mae SWIS yn darparu gwaith un i un a gwaith grŵp gyda merched ifanc sy’n arddangos ymddygiad peryglus gan nodi y gallent fod neu eu bod yn agored i gam-fanteisio rhywiol.

Mae Cymru Ddiogelach hefyd yn gweithio gyda gweithwyr rhyw agored i niwed drwy ein prosiect StreetLife, sy’n darparu gwasanaethau allgymorth ac eiriolaeth i weithwyr rhyw a dioddefwyr cam-fanteisio rhywiol.

Mae llawer o weithwyr rhyw yn wynebu trais yn ddyddiol ar strydoedd Caerdydd ar ffurf lladrad, trais, ymosodiadau corfforol a hyd yn oed ymgeisiau i ladd. 

Mae ein gwirfoddolwyr a’n gweithwyr prosiect yn helpu’r rhai hynny sy’n cael eu heffeithio gan waith rhyw drwy fentora, eiriolaeth a mynediad i wasanaethau. Ni yw’r unig sefydliad yng Nghaerdydd sy’n darparu gwasanaeth allgymorth fin nos a chymorth rheoli achosion. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Donna Tucker yn dmt@saferwales.com

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am wirfoddoli gyda phobl ifanc.

Ffoniwch ni ar 029 2022 0033 i gael gwybod mwy am ein prosiect StreetLife.